fbpx

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ieva Lašaitė, fizinio asmens individualios veiklos kodas 1140434, buveinės adresas Gerosios vilties 1, LT-03147, Vilnius (toliau – Bendrovė), yra internetinio puslapio ir elektroninės parduotuvės www.fantasticdogs.lt (toliau – Fantastic Dogs) savininkas ir valdytojas.

Bendrovė supranta Jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą ir gerbia Jūsų teisę žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis Fantastic Dogs.

Atsižvelgdama į tai, Bendrovė parengė šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškinama, kokie asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi lankantis Fantastic Dogs ir naudojantis joje teikiamomis paslaugomis, kodėl asmens duomenys yra tvarkomi, kas su asmens duomenimis yra daroma ir kiti Jums galintys rūpėti asmens duomenų tvarkymo aspektai.

Ši Privatumo politika yra parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymui taikomais teisės aktais.

Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Fantastic Dogs. Susikurdami vartotojo paskyrą (registruodamiesi), pirkdami prekes, patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.

Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika, prašome nesinaudoti Fantastic Dogs.

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal identifikatorių, kaip antai vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir pan.

KAS YRA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS?

Duomenų tvarkymas yra bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), atskleidimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

KAS TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS NAUDOJANTIS FANTASTIC DOGS?

Asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas yra Bendrovė, t. y. IEVA LAŠAITĖ, fizinio asmens kodas 1140434, buveinės adresas Gerosios vilties 1, Vilnius, kontaktiniai duomenys: elektroninis paštas fantasticdogs.info@gmail.com ; telefono numeris 8 69999622.

KOKIAIS TIKSLAIS YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS FANTASTIC DOGS?

Asmens duomenys yra tvarkomi:

 • Elektroninės prekybos vykdymo tikslu, siekiant patogiai sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų siūlomų prekių pirkimo-pardavimo sutartis;
 • Užklausų administravimo tikslu, siekiant identifikuoti užklausą pateikusį asmenį ir tinkamai atsakyti į užklausas;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą ir teikti pasiūlymus įsigyti mūsų siūlomas prekes, informuoti apie taikomas nuolaidas ir skleisti panašaus pobūdžio turinį;
 • Elektroninės prekybos ir FANTASTIC DOGS tobulinimo tikslu, siekiant apsilankymą FANTASTIC DOGS padaryti kuo patogesnį vartotojams, t. y. Jums.

Bendrovė asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

KOKIAIS BŪDAIS YRA GAUNAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS FANTASTIC DOGS?

Asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

 • Jums patiems pateikiant savo asmens duomenis. Savo asmens duomenis pateikiate kurdamiesi vartojo paskyrą (registruodamiesi) ar po paskyros sukūrimo, apsipirkimo metu, ar pateikdami užklausą FANTASTIC DOGS;
 • Iš trečiųjų asmenų. Su Jūsų sutikimu gauname duomenis iš socialinio tinklo „Facebook“, kai kurdamiesi ar susikūrę  FANTASTIC DOGS vartotojo paskyrą ją susiejate su savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyra;
 • Jums naudojantis FANTASTIC DOGS. Kai Jūs naudojatės FANTASTIC DOGS, tam tikra informacija (pavyzdžiui, apsilankymų FANTASTIC DOGS skaičius, laikas, praleistas FANTASTIC DOGS, ir pan.) yra renkama automatiškai slapukų (angl. cookies) pagalba.

KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS FANTASTIC DOGS

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

 • Jūsų sutikimo pagrindu. Sutikimą pasirenkate suteikti kurdamiesi vartotojo paskyrą (registruodamiesi), taip pat pateikdami užklausą FANTASTIC DOGS. Savo sutikimą galite atšaukti parašydami mums elektroniniu paštu fantasticdogs@gmail.com;
 • Sutarčių sudarymo ir jų vykdymo pagrindu – asmens duomenys, kurie yra tvarkomi elektroninės prekybos vykdymo tikslu;
 • Teisėtų Bendrovės interesų pagrindu

KOKIE JŪSŲ ASMENS DUOMENYS YRA TVARKOMI NAUDOJANTIS FANTASTIC DOGS IR KAM JIE REIKALINGI?

Naudojantis Fantastic Dogs, gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:

Duomenų grupėTvarkomi asmens duomenysAsmens duomenų naudojimas, naudojimo tikslas ir pagrindas

Vartotojo paskyros kūrimo (registracijos) metu ar po vartotojo paskyros sukūrimo FANTASTIC DOGS pateikiami duomenys, reikalingi  prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui.

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekės pristatymo adresas, pašto kodas, telefono numeris, vartotojo paskyros vardas ir šifruotas slaptažodis, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina, mokėjimo informacija).

Šie duomenys yra reikalingi, kad galėtumėte efektyviai patogiai užsisakyti ir gauti FANTASTIC DOGS parduodamas prekes, užtikrinti, kad sutartiniai įsipareigojimai (atsiskaitymas už prekes, prekių pristatymas, informavimas apie prekių pristatymą ir pan.) galėtų būti vykdomi tinkamai.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra elektroninės prekybos vykdymas.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite atšaukti, taip pat mūsų prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

Užklausų duomenys.

Vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, Bendrovės ir Jūsų tarpusavio susirašinėjimo istorija, Jūsų užklausa / komentaras.

Esant poreikiui ir atsižvelgiant į Jūsų užklausą, gali būti tvarkomi ir kiti Jūsų asmens duomenys.

Šie duomenys yra reikalingi, kad galėtume suteikti efektyvią pagalbą Jums naudojantis FANTASTIC DOGS, atsakyti į Jums kylančius klausimus.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra užklausų administravimas.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti Bendrovės interesai atsakyti į Jūsų užklausą Tais atvejais, kai užklausos yra susijusios su sutarčių vykdymu, tokių duomenų tvarkymo pagrindas taip pat yra ir sutarčių vykdymas.

Analitiniai duomenys.

Pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina, mokėjimo informacija),  Bendrovės ir Jūsų tarpusavio susirašinėjimo istorija.

Šie duomenys leidžia įvertinti ir išanalizuoti kaip Jūs naudojatės FANTASTIC DOGS ir, atsižvelgiant į tai, pagerinti FANTASTIC DOGS veikimą ir Jūsų apsilankymo patirtį.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra elektroninės prekybos ir FANTASTIC DOGS tobulinimas.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti Bendrovės interesai, taip pat Jūsų sutikimas.

Tiesioginės rinkodaros duomenys.

Vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, telefono numeris.

Šie duomenys yra reikalingi, kad galėtume Jus informuoti apie FANTASTIC DOGS pasiūlymus, taikomas akcijas ir kitą panašaus pobūdžio informaciją.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra tiesioginės rinkodaros vykdymas.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite atšaukti.

Socialinio tinklo „Facebook“ duomenys, pasidalijami susiejus paskyrą.

Šifruotas Jūsų el. pašto adresas.

Šie duomenys yra reikalingi siekiant sudaryti Jums galimybę patogiai susikurti FANTASTIC DOGS paskyrą vienu veiksmu.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite atšaukti.

Slapukų duomenys.

Jūsų apsilankymo FANTASTIC DOGS metu atlikti veiksmai (apsilankymų FANTASTIC DOGS skaičius, laikas, praleistas FANTASTIC DOGS ir pan.), interneto protokolo adresas.

Šie duomenys yra reikalingi palaikyti FANTASTIC DOGS funkcionalumą, įvertinti turinio kokybę, prekių populiarumą ir rinkti kitus statistinius duomenis, teikti Jums individualizuotus pasiūlymus.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra elektroninės prekybos vykdymas, tiesioginė rinkodara,  elektroninės prekybos ir FANTASTIC DOGS tobulinimas.

Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite atšaukti.

KIEK LAIKO YRA SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS FANTASTIC DOGS?

Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustatomi tokie asmens duomenų saugojimo terminai (šie terminai netaikomi slapukų pagalba gaunamų duomenų saugojimui):

Duomenų tvarkymo tikslasAsmens duomenų saugojimo terminas
Elektroninės prekybos vykdymas.

Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) kalendorinių metų nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo FANTASTIC DOGS vartotojo paskyros datos ar prekių pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo datos (priklausomai nuo to, kuri iš šių datų yra vėlesnė).

Užklausų administravimas.

Asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo jų pateikimo/surinkimo dienos.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas.

Asmens duomenys saugomi iki Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo ir duomenų tvarkymo šiuo tikslu atšaukimo momento.

Elektroninės prekybos ir FANTASTIC DOGS tobulinimas.

Asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo jų pateikimo/surinkimo dienos.

Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, atitinkami asmens duomenys yra ištrinami.

AR JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI PERDUOTI TRETIESIEMS ASMENIMS?

Asmens duomenys, siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų ar Bendrovei vykdant teisės aktų numatytus reikalavimus, gali būti perduoti tretiesiems asmenims: paslaugų teikėjams – duomenų tvarkytojams. Pavyzdžiui, asmens duomenys gali būti perduoti ar prieiga prie asmens duomenų suteikiama:

 • Kurjerių/prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato iš FANTASTIC DOGS įsigytas prekes;
 • Sandėliavimo ir pakavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios sandėliuoja ir pakuoja iš FANTASTIC DOGS įsigytas prekes;
 • Informacinių technologijų įmonėms, teikiančioms serverių nuomos ar programavimo paslaugas;
 • Informacinių technologijų įmonėms, teikiančioms serverių nuomos ar programavimo paslaugas;
 • Rinkodaros ar pranešimų siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurių pagalba Jums yra pateikiami pasiūlymai, naujienlaiškiai;
 • Buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjams, kurie vykdo Bendrovės buhalterinę apskaitą, taip pat paslaugų teikėjams, valdantiems Bendrovės naudojamą buhalterinės apskaitos programą.

Šis sąrašas yra tik pavyzdinis, asmens duomenys gali būti perduodami ir kitiems tretiesiems asmenims, kurie padeda pasiekti šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų, taip pat kurie padeda Bendrovei laikytis jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami valdžios ir teisėsaugos institucijoms, jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra siekiama apginti teisėtus Bendrovės interesus.

Pabrėžiame, kad visais atvejais:

 • Yra perduodami tik tokie asmens duomenys, kurie yra būtini jų tvarkymo tikslui įgyvendinti;
 • Yra siekiama užtikrinti (sudarant asmens duomenų tvarkymo sutartis), kad tretieji asmenys būtų įgyvendinę saugumą užtikrinančias organizacines ir technines priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą.

AR GALITE NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI NAUDOJANTIS FANTASTIC DOGS?

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Ši teisė suteikia galimybę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi teisėtų Bendrovės interesų pagrindu. Jums išreiškus nesutikimą, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jeigu Bendrovė įrodo, kad priežastys, dėl kurių atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti apginti teisinius reikalavimus.

Teise nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite pasinaudoti bet kada ir nenurodant jokių priežasčių.

Apie nesutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite pranešti elektroniniu paštu fantasticdogs.info@gmail.com. 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS IR KAIP JOS ĮGYVENDINAMOS NAUDOJANTIS FANTASTIC DOGS?

Turite šias teises:

 • Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė suteikia galimybę prašyti gauti visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Šią informaciją galite rasti šioje Privatumo politikoje arba pateikdami prašymą Bendrovei elektroninėmis priemonėmis;
 • Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis. Ši teisė suteikia galimybę žinoti, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kokiais tikslais šie duomenys yra tvarkomi ir pan. Ši teisė taip pat suteikia galimybę gauti tvarkomų Jūsų asmens duomenų kopijas;
 • Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus asmens duomenis. Ši teisė suteikia galimybę patikslinti, papildyti, ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kurie yra netikslūs, nepilni ar kitaip klaidinantys;
 • Teisę prašyti pašalinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė suteikia galimybę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai: 1) duomenys nebėra reikalingi siekiant tikslų, kuriais jie buvo tvarkomi; 2) atšaukiate savo sutikimą tvarkyti duomenis ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti šiuos duomenis (taikoma, jeigu duomenys yra tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu); 3)nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi teisėtų Bendrovės interesų pagrindu ir nėra už Jūsų nesutikimą viršesnių teisėtų priežasčių šiuos duomenis tvarkyti; 4) duomenys yra tvarkomi neteisėtai; 5) duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktais Bendrovei nustatytos teisinės prievolės.
 • Teisė pašalinti asmens duomenis gali būti neįgyvendinama Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais (pavyzdžiui, jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus);
 • Įgyvendinus šią teisę, Bendrovė turi teisę toliau saugoti Jūsų asmens duomenis. Šiuos asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti tik: 1)esant Jūsų sutikimui; 2) siekiant pareikšti, vykdyti ir apginti teisinius reikalavimus; 3) siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens; 4) dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Ši teisė suteikia galimybę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei prašyti, jog Jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai: 1) duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimu ar Jūsų ir Bendrovės tarpusavio sutartimi; ir 2) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • Teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Ši teisė suteikia galimybę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Nurodytas teises galite įgyvendinti pateikiant prašymus elektroniniu paštu fantasticdogs.info@gmail.com. Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis taip pat galite įgyvendinti naudodamiesi FANTASTIC DOGS funkcionalumu – galite atsisiųsti informaciją apie atliktus užsakymus, matyti kartu su Jūsų paskyra išsaugotus Jūsų pateiktus asmens duomenis. Teisę būti pamirštam taip pat galite įgyvendinti ištrindami savo paskyrą ar dalį paskyros duomenų iš FANTASTIC DOGS.

Bendrovė, susipažinusi ir įvertinusi prašymą, pagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, atsakys į Jūsų prašymą ir pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi dėl Jūsų prašymo. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir reikalingus atlikti veiksmus.

Jeigu prašymas yra pasikartojantis, perteklinis arba akivaizdžiai nepagrįstas, Bendrovė gali paprašyti pagrįsto mokesčio už prašyme nurodytų veiksmų atlikimą.

Jeigu Bendrovei kyla abejonės dėl Jūsų tapatybės, prieš pradėdama vykdyti prašymą, Bendrovė gali Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę.

KAS YRA SLAPUKAI, KOKIE SLAPUKAI NAUDOJAMI FANTASTIC DOGS?

Slapukai (angl. cookies) yra nedidelis failas, kuris siunčiamas ir įdiegiamas į kompiuterį ar mobilųjį telefoną.

Slapukų pagalba siekiame padaryti naudojimąsi FANTASTIC DOGS greitesnį ir patogesnį. Slapukai taip pat naudojami statistikos rinkimo tikslais, vertinant FANTASTIC DOGS lankomumą bei atskirojo FANTASTIC DOGS turinio populiarumą ir siekiant tobulinti FANTASTIC DOGS turinį.

Funkciniai (privalomi)

Funkciniai slapukai reikalingi puslapio funkcionalumui ir teisingam turinio atvaizdavimui užtikrinti. Tai būtini ir privalomi slapukai

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisSlapuko galiojimo laikas

PHPSESSID

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti.

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

__lglaw

Funkcinis: slapukas skirtas išsaugoti, ar vartotojas sutinka su tiksliniais (komerciniais) slapukais.

1 metai

__tawkuuid

„Chat“ pokalbio fukcionalumui pagerinti

Neribotas

PrestaShop-#

Techninis slapukas, puslapio funkcionalumui ir teisingam turinio atvaizdavimui užtikrinti

1 diena

_gali

Techninis slapukas, puslapio funkcionalumui ir teisingam turinio atvaizdavimui užtikrinti

1 diena

Tiksliniai (komerciniai) slapukai:

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisSlapuko galiojimo laikas

_ga

Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę

2 metai

_dc_gtm_UA

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

1 diena

_gat

Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą

1 diena

_gcl_au

„Google AdSense“ šiuo slapuku eksperimentuoja su reklamos efektyvumu visose interneto svetainėse, kurios naudojasi jų paslaugomis

3 mėn

_gid

„Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti

1 diena

_fbp

Rinkodarinis, personalizuotai reklamai Facebook tinkle pateikti/gauti

3 mėnesiai

C

Naudojamas patikrinti, ar kliento naršyklė palaiko slapukus

29 dienos

fr

Rinkodarinis, personalizuotai reklamai Facebook tinkle pateikti/gauti

3 mėnesiai

IDE

Rinkodarinių veiksmų efektyvumui vertinti

1 metai

test_cookie

Naudojamas patikrinti, ar kliento naršyklė palaiko slapukus

1 diena

uid

Vartotojo matomam reklaminiam turiniui optimizuoti

2 mėnesiai

FANTASTIC DOGS naudojami slapukai neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. 

Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis FANTASTIC DOGS funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

Jūs taip pat galite atšaukti savo sutikimą FANTASTIC DOGS naudoti slapukus.

TURITE KLAUSIMŲ?

Galime atsakyti į Jums rūpimus klausimus dėl šios Privatumo politikos ir Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Susisiekite su mumis elektroniniu paštu fantasticdogs.info@gmail.com.

TURITE NUSISKUNDIMŲ?

Apgailestaujame, visada visus nesutarimus siekiame išspręsti taikiai, todėl siūlome kreiptis tiesiogiai į mus ir mes pasistengsime Jums padėti. Jeigu norite pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo FANTASTIC DOGS, tai galite padaryti kreipdamiesi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, telefono numeris (8 5) 271 28 04, elektroninis paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė, naudodamasi organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, deda proporcingas ir protingas pastangas, kad visi asmens duomenys būtų saugūs.

Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2023-05-05.